Bestil Din Ferie På

70 20 67 76


Man-fre: 08:00-20:00

Lør-søn: 09:00-18:00

Rejsebetingelser

Pkt. 4 - Ændring og afbestilling inden afrejse

 

4A. På rejsebureauets foranledning

Rejsebureauet har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.    

Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

Samtidig med at rejsebureauet informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at rejsebureauet aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb – dog ikke evt. tidligere gebyrer, årsrejseforsikring og afbestillingsforsikring.

Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af rejse-bureauet. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen. 

Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 4 uger inden afrejse er under 75% af det antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende flyserie/rundrejse. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag. 

Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakke-rejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1) at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedag.

2) kundens egne forhold

3) en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure), som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for.

Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsebureauet har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret.

Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give rejsebureauet meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

 

4B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1) Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsebureauet bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 45 dage (60 dage for golfrejser og grupperejser) før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører.

Ved navneændring, se punkt 4B.4

Ved ændring af hotel opkræves et gebyr på kr. 300 pr. værelse.
Ved ændring af værelsestype på samme hotel opkræves et gebyr på kr. 150 pr. værelse. 

Ved ændring af afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, rejsedeltagere etc. opkræves et gebyr på min. kr. 300 pr. person.

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden. 

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette mindre end 45 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

2) Afbestilling

2a)
Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt.

Reglerne for afbestilling af golfrejser og almindelig rejser er forskellige, og følgende regler gælder (pr. person):

a) Ved afbestilling af almindelig rejse og af golfrejse senest 45 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

b) Ved afbestilling af almindelig rejse mellem 45 dage og senest 21 dage før samt af golfrejse mellem 45 dage og senest 30 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig 50% af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

c) Ved afbestilling af almindelig rejse mellem 21 dage og senest 7 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig 75% af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og gebyrer.

d) Ved afbestilling af golfrejse 30 dage eller mindre til den aftalte rejsedag beregner rejsebureauet sig et gebyr på 100%.

e) Ved afbestilling af almindelig rejse 7 dage eller mindre til den aftalte rejsedag beregner rejsebureauet sig et gebyr på 100%.

f) Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly, og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum, evt. afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre betalte gebyrer. Rejsebureauet skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

2b)
Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en nærliggende fare for den rejsendes liv eller førlighed.  

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. 

2c)
Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

3) Overdragelse af rejsen

Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 300 samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen samt, at rejsebureauet underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Overdragelsen har ikke fundet sted, før rejsebureauet har bekræftet denne skriftligt.

4) Navneændring

Hvis kundens navn skal ændres på bestillingsbekræftelsen/billet, fordi det ikke er angivet i overensstemmelse med kundens pas, er rejsebureauet berettiget til at betragte dette som en afbestilling og ny indtegning. Der henvises til gebyrer for afbestilling under pkt. 4B 2a.

Ikke alle luftfartsselskaber accepterer ændringer med mindre end 4 døgn til afgang. I de tilfælde, hvor det er muligt at ændre navn, er ændringsgebyret ved mere end 4 døgn til afgang kr. 300, og ved mere end 24 timer men mindre end 4 døgn til afgang koster kr. 700. Dertil kommer evt. ændringsgebyr opkrævet af luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

 

4C. Afbestillingsforsikring

Rejsebureauet skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende. 

Har kunden købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte. Rejsebureauet har indgået et samarbejde med Europæiske ERV om rejseforsikringer.

 

4D. Fortrydelsesret Årsrejseforsikring

For forsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret: 

1) I henhold til lov om forsikringsaftaler § 34 har du fortrydelsesret. 

2) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne - dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du fx. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. 

3) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Europaeiske ERV, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 

 

Kort sammenfatning af ændring og afbestilling

Kundens ændring af rejsen
Indtil 45 dage før afrejse: Kr. 300 pr. person eller værelse (se afsnit 4B.4).
Mindre end 45 dage før afrejse: Betragtes som afbestilling og ny indtegning. 

Kundens afbestilling af rejsen

Med fyldestgørende lægeerklæring og afbestillingsforsikring:
Indtil seneste check-in tidspunkt: Intet gebyr, afbestillingsforsikringen refunderes ikke.
Efter seneste check-in tidspunkt: Hele rejsens pris. 

Uden fyldestgørende lægeerklæring:
Indtil 45 dage før afrejse: Depositum + evt. afbestillingsforsikring.
Fra 44 dage til 21 dage før afrejse: 50% af rejsens pris samt evt. afbestillingsforsikring.
Fra 20 dage til 7 dage før afrejse: 75% af rejsens pris samt evt. afbestillingsforsikring.
Mindre end 7 dage før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved den rejsendes udeblivelse: Hele rejsens pris.