Bestil Din Ferie På

70 20 67 76


support

Man-fre: 08:00-20:00

Lør-søn: 09:00-18:00

Rejsebetingelser

Pkt. 4 - Ændring og afbestilling inden afrejse

4A. På rejsebureauets foranledning

Rejsearrangøren har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes som bagatelagtige.

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning.

Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende klart, forståeligt og tydeligt om, hvilke ændringer der foreslås, og om betydningen for pakkerejsens pris. Derudover skal der gives den rejsende en rimelig frist for den rejsendes underretning til rejsearrangøren om sin beslutning samt, at manglende underretning af rejsearrangøren inden den angivne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringen.

Derudover kan arrangøren eventuelt give den rejsende et tilbud om en erstatnings-pakkerejse.

Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen. 

Hvis den rejsende vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen – dog ikke evt. tidligere gebyrer, årsrejseforsikring og afbestillingsforsikring

Herudover kan den rejsende, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes kundens egen forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for rejsearrangørens kontrol, jf. nedenfor.

Rejsearrangøren kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen, er lavere end 75 % af det antal pladser, som Detur Danmark har til rådighed på den pågældende flyserie/rundrejse. Rejsearrangøren skal underrette den rejsende om opsigelsen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag. 

1) 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
2) 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller
3) 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

Rejsearrangøren kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen – dog ikke evt. tidligere gebyrer, årsrejseforsikring og afbestillingsforsikring. Den rejsende har dog ikke krav på erstatning.

Vil kunden gøre krav gældende grundet ændringen, skal kunden give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, kan det have indflydelse på behandlingen af kravet.
 
 

4B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning 

1) Ændringer
Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsearrangøren bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senest 45 dage (60 dage for golfrejser og grupperejser) før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører.

Ved navneændring, se punkt 4B.4

Ved ændring af hotel opkræves et gebyr på 300 kr. pr. værelse.
Ved ændring af værelsestype på samme hotel opkræves et gebyr på 150 kr.  pr. værelse. 
Ved ændring af afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, rejsedeltagere etc. opkræves et gebyr på min. 300 kr. pr. person.

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden. 

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette mindre end 45 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.
 
2) Afbestilling
2a)
Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre Detur Danmark senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt.

Reglerne for afbestilling af golfrejser og almindelig rejser er forskellige, og følgende regler gælder (pr. person):

a) Ved afbestilling af almindelig rejse og af golfrejse senest 45 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.
b) Ved afbestilling af almindelig rejse mellem 45 dage og senest 21 dage før samt af golfrejse mellem 45 dage og senest 30 dage før den aftalte rejsedag har Detur Danmark ret til at beregne sig 50% af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.
c) Ved afbestilling af almindelig rejse mellem 21 dage og senest 7 dage før den aftalte rejsedag har Detur Danmark ret til at beregne sig 75% af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og gebyrer.
d) Ved afbestilling af golfrejse 30 dage eller mindre til den aftalte rejsedag beregner Detur Danmark sig et gebyr på 100%.
e) Ved afbestilling af almindelig rejse 7 dage eller mindre til den aftalte rejsedag beregner Detur Danmark sig et gebyr på 100%.
f) Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly, og Detur Danmark ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har Detur Danmark ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum, evt. afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre betalte gebyrer. Detur Danmark skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.
 
2b)
Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen, eller i umiddelbar nærhed heraf, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. 

I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen. Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

2c)
Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse. Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.
 
3) Overdragelse af rejsen
Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid og senest 4 døgn inden rejsens begyndelse. Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, som følger af overdragelsen. For overdragelse af en rejse ved mere end 4 døgn til afgang skal der betales et ændringsgebyr på 300 kr., og ved mere end 24 timer men mindre end 4 døgn til afgang koster det 700 kr. Dertil kommer evt. ændringsgebyr opkrævet af luftfartsselskaber. Bemærk, ikke alle luftfartsselskaber accepterer ændringer med mindre end 4 døgn til afgang. Overdragelsen har ikke fundet sted, før Detur Danmark har bekræftet denne skriftligt.
 
Forsikringer kan ikke overdrages til andre.
 
4) Navneændring
Hvis kundens navn skal ændres på bestillingsbekræftelsen/billet, fordi det ikke er angivet i overensstemmelse med kundens pas, er Detur Danmark berettiget til at betragte dette som en afbestilling og ny indtegning. Der henvises til gebyrer for afbestilling under pkt. 4B 2a.

Ikke alle luftfartsselskaber accepterer ændringer med mindre end 4 døgn til afgang. I de tilfælde, hvor det er muligt at ændre navn, er ændringsgebyret ved mere end 4 døgn til afgang 300 kr., og ved mere end 24 timer men mindre end 4 døgn til afgang koster 700 kr. Dertil kommer evt. ændringsgebyr opkrævet af luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

4C. Afbestillingsforsikring

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende. 

Har kunden købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte. 
 

4D. Fortrydelsesret Årsrejseforsikring

For forsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret: 

1) I henhold til lov om forsikringsaftaler § 34 har du fortrydelsesret. 
2) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne - dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du fx. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. 
3) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Europæiske ERV, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 
 

Kort sammenfatning af ændring og afbestilling

Kundens ændring af rejsen
Indtil 45 dage før afrejse: 300 kr. pr. person eller værelse (se afsnit 4B.4).
Mindre end 45 dage før afrejse: Betragtes som afbestilling og ny indtegning. 
Kundens afbestilling af rejsen
Med fyldestgørende lægeerklæring og afbestillingsforsikring:
Indtil seneste check-in tidspunkt: Intet gebyr, afbestillingsforsikringen og rejseforsikring refunderes ikke.
Efter seneste check-in tidspunkt: Hele rejsens pris. 

Uden fyldestgørende lægeerklæring:
Indtil 45 dage før afrejse: Depositum + evt. afbestillingsforsikring.
Fra 44 dage til 21 dage før afrejse: 50% af rejsens pris samt evt. afbestillingsforsikring.
Fra 20 dage til 7 dage før afrejse: 75% af rejsens pris samt evt. afbestillingsforsikring.
Mindre end 7 dage før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved den rejsendes udeblivelse: Hele rejsens pris.